Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Klop Meubelen de vennootschap onder firma (KvK nummer: 81715331) houdt zich bezig met het vervaardigen en verkopen van meubelen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Klop Meubelen, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Klop Meubelen en overeenkomsten tussen Klop Meubelen en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Klop Meubelen en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Klop Meubelen en de Opdrachtgever de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 6. Het nalaten door Klop Meubelen op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Klop Meubelen aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Opdrachtgever te eisen.
 7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Klop Meubelen en de Opdrachtgever wordt afgeweken
 8. Partijen: Klop Meubelen en de Opdrachtgever tezamen. 
 9. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die afkomstig zijn van Klop Meubelen.           
 10. De algemene voorwaarden worden door Klop Meubelen digitaal aan de Opdrachtgever overlegd. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op www.klopmeubelen.nl/algemene-voorwaarden     .           
 11. Op de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.      

Artikel 2 Offertes

 1. De offertes van Klop Meubelen zijn vrijblijvend, tenzij dit anders in de offerte wordt vermeld.
 2. De offerte vermeldt de te leveren producten, de verwachte levertijd en de prijs.
 3. Offertes zijn gedurende 14 dagen geldig. 
 4. Producten die niet worden benoemd in de offerte, zijn niet opgenomen in de afgegeven prijs.
 5. Klop Meubelen heeft het recht op kleine wijzigingen door ten voeren ten opzicht van de offerte, zover deze wijzigingen geen grote verandering teweeg brengt. 
 6. De offerte van Klop Meubelen is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist dan wel onvolledig blijkt te zijn, behoudt Klop Meubelen zich het recht voor om de prijs en de levertijd aan te passen. 
 7. De ontwerpen, tekeningen of afbeeldingen in de offertefase zijn ter illustratie. Indien de ontwerpen, tekeningen of afbeeldingen in een later stadium worden aangepast, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de ouderere versies van de ontwerpen en tekeningen.

Artikel 3 Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst tussen Klop Meubelen en een Opdrachtgever komt tot stand indien de offerte van Klop Meubelen door de Opdrachtgever (digitaal) schriftelijk is aanvaard.      
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk met Klop Meubelen overeengekomen te worden.       

Artikel 4 Levering

 1. Voor de producten hanteert Klop Meubelen geen standaard levertijd. Klop Meubelen stelt een zo nauwkeurig mogelijke levertijd vast. Deze levertijd is slechts een indicatie waaraan de Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen. 
 2. Als de levertijd niet wordt gehaald, dan brengt Klop Meubelen de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte. Klop Meubelen wordt in dat geval een extra termijn gegund om te leveren.
 3. Indien de levertijd wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening behoren te komen van de Opdrachtgever (zoals een te late betaling), kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de door Klop Meubelen afgegeven levertijd.
 4. Alle door Klop Meubelen geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Klop Meubelen totdat de Opdrachtgever alle betalingen van Klop Meubelen volledig heeft voldaan.
 5. Klop Meubelen mag de zaken terugnemen indien de Opdrachtgever in gebreke is met tijdige nakoming van zijn betalingen.

Artikel 5 Betaling 

 1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, is de betalingstermijn 8 dagen vanaf factuurdatum.
 2. Alvorens een opdracht in behandeling te nemen dient 50% van de totale offerte aanbetaald te worden. Het resterende bedrag dient te worden voldaan op de dag voor levering.
 3. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn door Klop Meubelen is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en maakt Klop Meubelen aanspraak op de wettelijke handelsrente. Na eerste sommatie komen de door Klop Meubelen gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Rechten en plichten van Klop Meubelen

 1. Klop Meubelen draagt zorg voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De producten worden degelijk en conform de overeenkomst door Klop Meubelen geproduceerd en/of geleverd. 
 1. Klop Meubelen is bevoegd om (een gedeelte van) de werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 7 Wijzigingen, meer- en minderwerk 

 1. Indien de ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen op verzoek van de Opdrachtgever worden aangepast door Klop Meubelen, is de nieuwe versie van de ontwerpen, tekeningen en schetsen leidend. 
 2. Klop Meubelen en de Opdrachtgever kunnen meer- en minderwerk overeenkomen. 
 3. Indien Klop Meubelen genoodzaakt is om een product te vervangen, levert Klop Meubelen eenzelfde product aan de Opdrachtgever. Is levering van eenzelfde product onmogelijk, levert Klop Meubelen, in goed overleg met de Opdrachtgever een vergelijkbaar product. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het vergelijkbare product, dan behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om dit product buiten de overeenkomst te laten. De kosten van een vervangend product komen in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever. 
 4. Indien Klop Meubelen op verzoek van de Opdrachtgever meerwerk heeft verricht, is de Opdrachtgever verplicht om hiervoor een vergoeding te betalen. 
 5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Klop Meubelen blijkt dat de omvang of inhoud van de overeenkomst aangepast moet worden om het overeengekomen resultaat te bereiken, is de Opdrachtgever verplicht om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen. 
 6. Indien Klop Meubelen en de Opdrachtgever een vaste prijs overeen zijn gekomen, informeert Klop Meubelen de Opdrachtgever tijdig over bijkomende kosten. 
 7. Extra kosten die ontstaan door onvoorziene omstandigheden die door Klop Meubelen hersteld moeten worden, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

    

Artikel 8 Oplevering, aansprakelijkheid en schade 

 1. Indien de Opdrachtgever constateert dat het product gebrekkig is, dient de Opdrachtgever Klop Meubelen binnen 2 weken op de hoogte te stellen van het gebrek. Klop Meubelen wordt dan in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen, tenzij het gebrek niet voor rekening van Klop Meubelen behoort te komen. De Opdrachtgever is verplicht om (qua tijd en ruimte) zijn medewerking aan het herstel van de schade te verlenen.
 2. Indien de Opdrachtgever een product heeft gekocht dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, is Klop Meubelen niet aansprakelijk voor schade aan het product die is ontstaan door gebrekkige montage en/of demontage. 
 3. Indien de Opdrachtgever een product heeft gekocht dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, is Klop Meubelen niet aansprakelijk voor de schade aan oppervlakken en/of inboedel die is ontstaan door de montage en/of demontage van het product. Eventuele herstelkosten in dat kader, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 
 4. Klop Meubelen is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die Klop Meubelen niet of behoorde te kennen. 
 5. Materialen, modellen en kleuren worden door Klop Meubelen op de website zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd, maar gelden slechts ter aanduiding. Vanwege het feit dat Klop Meubelen veelal gebruik maakt van natuurlijke producten, zijn alle producten uniek en bevatten verschillende uiterlijke kenmerken. Hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 9 Herroeping en ontbinding

 1. Voor zover de overeenkomst ziet op producten, heeft de Opdrachtgever geen recht op annulering en/of retournering van producten. 
 1. Klop Meubelen is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Klop Meubelen kan worden gevergd.

Artikel 10  Garantie

 1. Na de eerste oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
 2. Indien deel oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van het eerste deel.
 3. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door anderen zijn verricht.
 4. Geen garantie geldt t.a.v. verkleuring van hout, kromtrekking van hout, vlekken op hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout andere materialen etc.
 5. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het product volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
 6. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de lucht, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.